කටින් බතල හිටවන්න එපා, පොහොර ගැටළුව විසඳන්න – නාමල් කරුණාරත්න (සමස්ත ලංකා ගොවිජන සම්මේලනයේ ප්‍රධාන සංවිධායක)

Social Sharing
වීඩියෝ