මැකෝ යන්න හදන්නෙ ගුරු-විදුහල්පති වරුන්ට මැතිවරණ දීමනා නොගෙවාද?- ජෝසප් ස්ටර්ලීන් (ලංකා ගුරු සංගමයේ ලේකම්)

Social Sharing
වීඩියෝ