“මම පාර්ලිමේන්තුව තුල පඹයෙක් වනවාද, 20ට එරෙහි වනවාද” මන්ත්‍රීවරුනි දෙවරක් සිතා ඡන්දය පාවිච්චි කරන්න

Social Sharing
වීඩියෝ