“ජන මාධ්‍යයට ඉදිරියේදී සමාජයේ ඉඩක් නැතිව යා හැකියි!” – සීතා රංජනී (නිදහස් මාධ්‍ය ව්‍යාපාරයේ කැඳවුම්කරු)

Social Sharing
වීඩියෝ