“කාර්යසාධක බලකාය” ව්‍යවස්ථාව උල්ලංඝනය කිරීමක් – හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල

Social Sharing
වීඩියෝ