“මත් වීම මිනිස් අයිතියක්!” සම්මතයක් තුලට කොටු කල නොහැකි ජීවන රටාවකින් හමුවන “වසන්තයේ ආ ප්‍රේමිය” ගැන කතෘ කේ සංජීවගෙන්

Social Sharing
වීඩියෝ