අප දැන් ඉන්නේ “එක රටක එක නීතියක්” යටතේ නොවේද? – පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි මුජිබර් රහුමාන්

Social Sharing
වීඩියෝ