ලමයි 11 දෙනා ඝාතන නඩුවේ නීතිඥවරියට “පොලිස් මිතුරෝ” ගෙන් තර්ජන නීතිඥ සංගම් නිහඬයි! නීතිඥ අචලා සෙනවිරත්න

Social Sharing
වීඩියෝ