“මහින්දගේ සාමාන්‍ය ආණ්ඩුවකට මම විරුද්ධ නෑ!” – ගාමිණී වියන්ගොඩ

Social Sharing
වීඩියෝ