“පී.බී ලා වගේ නිළධාරීන් නිසා තමයි ජනාධිපතිවරයා අපකීර්තියට පත්වෙන්නෙ” මුරුත්තෙට්ටුවේ ආනන්ද හිමි

Social Sharing

Related posts