“අධිකරණ ඇමති තනතුරෙන් ඉවත් කරන්න” ජනපතිට ලිපියක්! – ජබුරේවල චන්ද්‍ර රතන හිමි සභාපති – මහජන යුතුකම් කේන්ද්‍රය

Related posts

Leave a Comment