“රටේ ආර්ථීකය පත්ලක් නොපෙනෙන අගාධයකට තල්ලුවෙමින් තිබේ” හිටපු පලාත් සභා මන්ත්‍රී නීතිඥ නිශාන්ත ශ්‍රී වර්ණසිංහ

Print Friendly, PDF & Email

Related posts

Leave a Comment