ලෝක ජනගහනය බිලියන 8 යි..!
නවතම

ලෝක ජනගහනය බිලියන 8 යි..!

මීට සුළු මොහොතකට පෙර එක්සත් ජාතීන්ගේ වාර්තාවලට අනුව ලෝක ජනගහනය බිලියන 8 ඉක්මවා ඇති බව වාර්තා කර ඇත. එනම්පෙර දත්ත වලට අනුව බිලියන 1 (1804), බිලියන 2 (1930), බිලියන 3 (1960), බිලියන 4 (1974), බිලියන…