ජීවිතයේ අඳුරු මුල්ලට කැමරාව හැරවූ සිනමාකරුවා කිම් කි ඩුක්
නවතම විශේෂාංග

ජීවිතයේ අඳුරු මුල්ලට කැමරාව හැරවූ සිනමාකරුවා කිම් කි ඩුක්

.....මිනිස් ජීවිතය දීප්තිමත් සේම අඳුරුය. බොහෝ සිනමාකරුවන් සාහිත්‍යවේදීන් තමන්ගේ නිර්මාන සඳහා පාදක කරගන්නේ ජීවිතයේ පවතින දීප්තියයි. එහෙත් කිම් කි ඩුක් නම් කොරියානු සිනමාකරුවාගේ සිනමා ජීවිතය එසේ නොවේ. ඔහු කොරියානු මිනිසාගේ කළු පසුබිමට තමන්ගේ සිනමා කැමරාව…