දරුවෙකුට දරුවෙකු වැදීමේ අයිතිය දෙන ගබ්සා නීතිය
අවකාශය නවතම

දරුවෙකුට දරුවෙකු වැදීමේ අයිතිය දෙන ගබ්සා නීතිය

ගබ්සාව මානව අයිතියක් උනත් ගබ්සාව කියූ පමණින් හැමෝම තිගැස්සෙනවා. ඒ තරම් ඒ වචනෙට බයයි. ඔව් ශ්‍රී ලංකාව වැනි සම්ප්‍රදායික රටක ගබ්සාව ගැන කතා කිරීම තරමක් තිගැස්සෙන කාරණයක්. ගැහැණියකගෙ කුස තුළ තියන කලලයක් විනාශ කිරීම,විනාශයට පත්…