තුවාල සහිත කුඩා දරුවෙකු තමන් තුළ සිටීනම්..!!
නවතම විශේෂාංග

තුවාල සහිත කුඩා දරුවෙකු තමන් තුළ සිටීනම්..!!

අපි හැමෝගෙම ඇතුළෙ දරුවෙක් ඉන්න බව කියන්නෙ විහිළුවට නෙමෙයි. අපි ඇතුළෙ ඉන්න ඒ දරුවා අපිත් එක්කම මේ ගමන යනවා. එයා තුළ තමයි අපේ පැරණි මතකයන් තියෙන්නෙ. පුංචි දරුවෙක් විදිහට අපේ උවමනා සපුරාගන්න අපිට නොහැකි වුණාම…