දිනකට කොවිඩ් මරණ 150 ක්?
නවතම

දිනකට කොවිඩ් මරණ 150 ක්?

තෙදිනක්ම එක දිගට මෙරටින් වාර්තා වන කොවිඩ් මරණ සංඛ්‍යාව 100 පන්නවා ගියහ. දිනෙන් දිනම මිය යන සංඛ්‍යාව වැඩි වෙනවා මිස අඩු වීමක් නැත. සෞඛ්‍ය අංශ රජයට පෙන්වා දෙන්නේ පවතින තත්ත්වය අනුව අවම වශයෙන් ටික දිනක්වත්…