වතුර බීලත් හමාරයි…
නවතම

වතුර බීලත් හමාරයි…

වර්තමාන ආණ්ඩුවේ ආණ්ඩුකරණය හමුවේ ජීවන වියදම රොකට්ටුවක වේගයෙන් අහසට නඟිමින් තිබෙන අතර එහිම දිගුවක් ලෙස ජල බෝතල් සඳහා පනවා තිබුණ උපරීම සිල්ලර මිල ඉවත් කිරීමත් සමග පානීය ජල බෝතල්වල මිල ඉහළ ගොස් ඇත. ශ්‍රී ලංකා…