එන්න මත් වෙන්න….!!
අවකාශය නවතම

එන්න මත් වෙන්න….!!

වයින් ටිකක් බොන්න එපා අපායෙ යන්නේ... විස්කි බ්‍රැන්ඩි බීවම සුර ලෝකෙ මැවෙන්නේ... මේ සිංදුව අහල නැත්තෙ කවුද.? අරක්කු.. කසිප්පු තරම් බැණුම් අහපු කෑමක් හෝ බීමක් ලංකාවෙ නැති වුනත් රා කියන්නෙ ටිකක් බීවට කමක් නැති බීමක්.…