වී මිලට පඹයෝ  විරෝධතා දක්වයි!
නවතම

වී මිලට පඹයෝ විරෝධතා දක්වයි!

ගොවියාගේ වී අස්වැන්න ට  රුපියල් 60කට වඩා සාධාරණ මිලක් ලබා දෙන්නැයි බලකරමින්   අද (08) කවුඩුල්ල ප්‍රදේශයේ ගොවීන් පිරිසක් පඹයින් යොදා ගනිමින් උද්ඝෝෂණයක නිරත වූ හ. වී මෝල් හිමියන් වී තොග මිලදී ගැනීම ප්‍රතික්ෂේප කිරීමත් සමග…