හිටපු අග විනිසුරු මොහාන් පීරිස්ට එරෙහිව ජාත්‍යන්තර විරෝධතාවක්!
නවතම

හිටපු අග විනිසුරු මොහාන් පීරිස්ට එරෙහිව ජාත්‍යන්තර විරෝධතාවක්!

ජාත්‍යන්තර නීති සම්පාදනය සම්බන්ධ වගකීම් දරන එක්සත් ජාතීන්ගේ ජාත්‍යන්තර නීති කොමිසමට 2023 ජනවාරි සිට අවුරුදු පහක් සඳහා සාමාජිකයන් තෝරා ගැනීමට මේ අවුරුද්දේ නොවැම්බර් මාසයේ ඡන්දය විමසීමට නියමිතය. සමස්ත සාමාජික මණ්ඩලයේ 34ක් අතරින් අට දෙනකු තෝරා…