දැරියකට ලිංගික අතවර කරපු අකුරැස්ස ප්‍රාදේශීස සභාපති නිදහස්
නවතම

දැරියකට ලිංගික අතවර කරපු අකුරැස්ස ප්‍රාදේශීස සභාපති නිදහස්

  අකුරැස්ස ප්‍රාදේශිය සභාවේ හිටපු සභාපති සාරුව ලියනගේ සුනිල් 14 හැවිරිදි දැරියකට ලිංගික අතවර කිරීමේ චෝදනාව සම්බන්ධයෙන් අභියාචනාධිකරණය විසින් මොහුව නිදොස් කොට නිදහස් කර තිබේ. 2012 වසරේ ජුලි මස දැරියකට ලිංගික අතවර කිරීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන්…