ගහලා මරන උතුරේ ලයිසන් පාතාලේ…
නවතම පුවත්

ගහලා මරන උතුරේ ලයිසන් පාතාලේ…

පසුගිය කාලය පුරාවටම ජාතික ආරක්ෂාව සහ ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියා වලක්වා සාමය ස්ථාපිත කරන්න පාරේ තොටේ යන එන තරුණයන් වගේම පාක් එකක, නිදහස් තැනක දොඩමළු ව සිටි පෙම්වතුන් පසු පස්සේ පන්නලා අත්අඩංගුවටත් අරගෙන ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය ඉතාමත්…