කොවිඩ් පාලනය කරන්නේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය නෙමේ – වෛද්‍ය ජයරුවන් බණ්ඩාර
නවතම

කොවිඩ් පාලනය කරන්නේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය නෙමේ – වෛද්‍ය ජයරුවන් බණ්ඩාර

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය ගන්නා නිවැරදි තීන්දු තීරණ නව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයාවත් පිටස්තර බලපෑම් වලට යට නොවී ක්‍රියාත්මක කළ යුතුව ඇතැයි වෛද්‍ය ජයරුවන් බණ්ඩාර මහතා පවසයි. කොවිඩ් වසංගතය හැර ලංකාවට පැමිණි සියලුම වසංගත මේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය ඉතාම හොඳින්…