සැප්තැ­ම්බ­රයේ පම­ණක් ළමා ලිංගික අප­යෝ­ජන 168ක්…
නවතම පුවත්

සැප්තැ­ම්බ­රයේ පම­ණක් ළමා ලිංගික අප­යෝ­ජන 168ක්…

මේ වසරේ සැප්තැම්බර් මාසය තුළ පමණක් ළමා ලිංගික අපයෝජන 168ක් වාර්තා වී ඇති බවත්, ඉන් වයස 16ට අඩු ගැහැනු ළමයින් 22ක් ගැබ්ගෙන ඇති බවත් රජයේ මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාවේදී අනාවරණය වී තිබේ. ඒ අනුව ළමයින්…