දූපත් 3ක් චීනයට දෙන්න යන කතාවේ ඇත්ත, නැත්ත..,
නවතම විශේෂාංග

දූපත් 3ක් චීනයට දෙන්න යන කතාවේ ඇත්ත, නැත්ත..,

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය විසින් ආසියානු සංවර්ධන බැංකු අරමුදල් යටතේ විදුලි බලය සැපයීමේ විශ්වාසනීයත්වය වැඩිදියුණු කිරිමට සහාය වීමේ ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කරන අතර ඒ් යටතේ වර්තමාන විදුලිබල ජාලයේ කාර්යක්ෂමතාව වැඩිදියුණු කිරිම සඳහා සුලබව පවතින බලශක්ති සම්පත් උපයෝගී…