අටළුගමට සෞඛ්‍ය සේවාව අක්‍රීය කරන්න සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩල වලට අයිතියක් නෑ!
නවතම

අටළුගමට සෞඛ්‍ය සේවාව අක්‍රීය කරන්න සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩල වලට අයිතියක් නෑ!

කෙල ගැසූ පුද්ගලයෙකුගේ හැසිරීම් රටාව මූලික කරගෙන අටළුගම ප්‍රදේශයේ සෞඛ්‍ය සේවාව අත්හිටුවීමට කිසිදු සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලයකට අයිතියක් නැති බව වැඩ කරන ජන බලයේ රවි කුමුදේශ් මහතා පවසයි. කොවිඩ් 19 ව්‍යාප්තිය සම්බන්ධයෙන් මේ වන විට අටලුගම…