ලාදන් සහ ලාලේ : ජීවත් වීම උදෙසා මරණය තෝරා ගැනීම
අවකාශය නවතම

ලාදන් සහ ලාලේ : ජීවත් වීම උදෙසා මරණය තෝරා ගැනීම

-සඳිනි ප්‍රාර්ථනා තෙන්නකෝන්- විසි වසරකට පෙර ජූලි අටවැනිදා, හිසෙන් බැඳුණු නිවුන්නු ලෙස ලොව පුරා ප්‍රකටව සිටි, ඉරානයේ ලාදන් බිජානි සහ ලාලේ බිජානි, 'වෙන් කිරීමේ සැත්කමක්' අතරතුර සැත්කම් මේසය මතදී ම මියගිය හ. නිරිතදිග ඉරානයේ නගරයක්…