කොතලාවල පනත ගැන මා හිතන හැටි – අජිත් පැරකුම් ජයසිංහ

කොතලාවල පනත ගැන මා හිතන හැටි

මට නම්, අධ්‍යාපනය, උගත්කම වගේ සංකල්පවලින් වර්තමානයේ දෙන අදහස් පූජනීය දේවල් නෙමෙයි. මං නිදහස් අධ්‍යාපනයෙවත්, අධ්‍යාපනයෙවත් නිෂ්පාදනයකුත් නෙමෙයි. හේතුව මං විධිමත් අධ්‍යාපනයක් ලබලා නැහැ. මං ගියපු ඉස්කෝලෙත්, ඉන් පස්සෙ ගියපු ගුරු විද්‍යාලෙත් කියන දෙකේම හරිහමන් ගුරුවරුන් හිටියෙත් නැහැ. මං ඒවයින් විශේෂ දෙයක් ඉගෙන ගත්තෙත් නැහැ. මං ගියපු ඉස්කෝලෙට මං අදටත් ආදරෙයි. ඒ වෙන මොකක්වත් නිසා නෙමෙයි. ඉස්කෝලෙ එක්ක තිබුණු කැලෑව නිසා. ඉගෙනගත්ත පළියට බුද්ධිමතුන් බිහිවෙනවා නම් ලංකාව මේ වගේ අපායක් වෙන්න විදියක් නැහැ. ඒ නිසා මට නම් අධ්‍යාපනය කියන්නෙ ඔය ඉස්කෝලවලයි, විශ්වවිද්‍යාලවලයි කරන විකාර නෙමෙයි. අපි පොඩි කාලෙ මේ වගේ…

Read More