අමාරු කාල වලදි හදිසි නීතිය ඉදිරියට දමා ආණ්ඩුව ගැලවී යනවා – නීතිඥ කේ.ඩබ්.ජනරංජන
නවතම

අමාරු කාල වලදි හදිසි නීතිය ඉදිරියට දමා ආණ්ඩුව ගැලවී යනවා – නීතිඥ කේ.ඩබ්.ජනරංජන

ජනාධිපතිවරයා පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රීවරුන් පවා නොතකා හරිමින් කටයුතු කරන බවත් මේ පිලිබඳව ඔවුන් ලැජ්ජා විය යුතු බවද මාධ්‍යවේදී, නීතිඥ  කේ.ඩබ්. ජනරංජන මහතා පවසයි. හදිසි නීතියට බැරි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව අභිබවා යාමට පමණක් බවත් අනෙක් සියලු දේ ජනාධිපතිවරයාට…