එරික් ප්‍රසන්න ජා.ජ.බ ට
නවතම

එරික් ප්‍රසන්න ජා.ජ.බ ට

හිටපු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය සහ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ තරුණ පෙරමුණේ ලේකම් ලෙස කටයුතු කළ එරික් ප්‍රසන්න වීරවර්ධන ජාතිකජන බලවේගය සමග එක්ව තිබේ.