හමුදාවේ ක්‍රියා ගැන ප්‍රශ්න කරන්න අද කවුරුත් නැහැ – නීතිඥ තිෂ්‍ය වේරගොඩ
නවතම

හමුදාවේ ක්‍රියා ගැන ප්‍රශ්න කරන්න අද කවුරුත් නැහැ – නීතිඥ තිෂ්‍ය වේරගොඩ

ව්‍යවස්ථාවෙන් පිලිගෙන ඇති කෲර වදහිංසාවට එරෙහි ප්‍රතිපාදන කිසිදු හේතුවකට ත්‍රස්තවාදියෙකුටවත්, අපරාධකරුවෙකුටවත් වෙනස් නොවන බව නීතිඥ තිෂ්‍ය වේරගොඩ මහතා පවසයි. ත්‍රස්තවාදියාට මෙන්ම අපරාධකරුවාටද ඒ ව්‍යවස්ථාවෙන් පිලිගෙන ඇති ප්‍රතිපාදන හිමි බවත් නමුත් අද එය සිදු නොවන බවද…