රොෂේන් ඝාතණයට වසර දහයයි.!
නවතම

රොෂේන් ඝාතණයට වසර දහයයි.!

ආර්.පී. රොෂේන් චානක යැයි කියුවාට රටේ බොහෝ දෙනෙකු ඔහු හඳුනන්නේ නැත. මීට දස වසරකට පෙර මුලු රටේම රොෂේන් චානගේ නම රැව්පිලි රැව් දුන්නත් අද රටේ ජනතාවට ඒවා අමතක වී ගොසිනි. නමුත් නිදහස් වෙළඳ කලාප කම්කරුවන්ට…