ඩෙංගු රෝගීන් වාර්තා වීම 3ගුණයකින් ඉහළට
නවතම

ඩෙංගු රෝගීන් වාර්තා වීම 3ගුණයකින් ඉහළට

මෙම වසරේ මේ දක්වා කාලය තුළ වාර්තා වී ඇති ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව 62,000 කට අධික බවත් එය පසුගිය වසරට සාපේක්ෂව ඩෙංගු රෝගීන් වාර්තාවීම තුන් ගුණයකින් ඉහළ ගොස් ඇති බවත් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පවසයි. වසරේ මේ දක්වා කාලය තුළ ඩෙංගු වැළදීමෙන්…