රැල්ලට හදපු කොවිඩ් මධ්‍යස්ථාන යළි ගලවයි!
නවතම

රැල්ලට හදපු කොවිඩ් මධ්‍යස්ථාන යළි ගලවයි!

කොවිඩ් ආසාදිතයින් සඳහා පහුගිය කාලයේ ඇඳන් රැල්ලක් නිර් මාණය විය. එමෙන්ම එහිදී දිස්ත්‍රික්ක වල තරඟයට කොවිඩ් අතරමැදි තාවකාලික මධ්‍යස්ථාන බිහි වුයේ දින කිහිපයක ඉදිරි කිරිම් ලෙසිනි. මේවා ඇතැම් දේශපාලඥයින් විවෘත කලේද මහා උත්සව පවත්වමිනි. නමුත්…