නැගෙනහිර මාධ්‍යවේදියෙකුට පොලිසියෙන් බාධා!
නවතම

නැගෙනහිර මාධ්‍යවේදියෙකුට පොලිසියෙන් බාධා!

මළවුන්ගේ අනුස්මරණයක් වාර්තා කිරීම පදනම් කරගනිමින් ප්‍රශ්න කිරීම සඳහා දිගින් දිගටම පොලීසියට කැදවීම නිසා  නැගෙනහිර  පළාතේ දෙමළ මාධ්‍යවේදියෙක් හිරිහැරයට පත්ව සිටින බව වාර්තා වේ. මෙසේ හිරිහැරයට පත්ව සිටින්නේ මාධ්‍යවේදී පුන්‍යමුර්ති සසිකරන්ය. මාස දෙකක් තුළ දෙවැනි…