විපක්ෂ නායක යුරෝපීය දුත මණ්ඩලයෙන් ඉල්ලු දේ!
නවතම

විපක්ෂ නායක යුරෝපීය දුත මණ්ඩලයෙන් ඉල්ලු දේ!

මානව විරෝධී කටයුතු හා  ත්‍රස්තවාදය වැළක්වීමේ පනත ක්‍රියාවේ යෙදවීම නිසා  GSP+ වරප්‍රසාදය නොලැබී යාමේ අවදානමකට මුහුණ දී සිටින ශ්‍රී ලංකාවට එම සහනය අඛණ්ඩව  ලබා දෙන්නැයි  විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස  යුරෝපීය දුත මණ්ඩලයෙන් ඉල්ලා තිබේ. විපක්ෂ…