රජයේ සේවකයින්ට වසරක් යනතුරු ලොසින්ජර නැති බව මුදල් ඇමති කියයි.
නවතම

රජයේ සේවකයින්ට වසරක් යනතුරු ලොසින්ජර නැති බව මුදල් ඇමති කියයි.

ශ්‍රි ලංකාවේ රාජ්‍ය සේවය ලංකා රජයට දරා ගත නොහැකි මට්ටමක පවතින බව පහුගිය කාලය පුරාවට කතාබහට ලක් වුවකි. විශේෂයෙන්ම මෙරට ආදායමෙන් වැඩි මුදලක් වැය වන්නේ රාජ්‍ය සේවයේ වැටුප් ගෙවීම සඳහා බව පහුගිය කාලයේ ආණ්ඩුව ද…