අගමැතිවරු දෙදෙනෙක් ඉල්ලා අස්වේ!
නවතම විදෙස්

අගමැතිවරු දෙදෙනෙක් ඉල්ලා අස්වේ!

කොවිඩ් 19 වසංගතය හමුවේ මුලු ලෝකයම සිටින්නේ අවිනිශ්චිත තත්ත්වයකට පත්වය. බොහෝ රටවල් වල දෛනික වැඩ කටයුතු සියල්ල බිඳ වැටී තිබේ. මේ අතර කොරෝනා පාලනය කර ගැනීමට නොහැකි වීම  නිසා ඉතාලියේ අගමැතිවරයාටද ඉල්ලා අස් වීමට සිදු…