පාසල් ආරම්භ කළද ගුරුවරු රාජකාරී වලින් ඉවතට !
නවතම

පාසල් ආරම්භ කළද ගුරුවරු රාජකාරී වලින් ඉවතට !

කොරෝනා වසංගත තත්ත්වය පාළනය කිරීමත් සමගම ලබන 21 වන දා සිට සිසුන් 200 ට අඩු පාසල් විවෘත කිරීමටත් අදියර 4ක් යටතේ සියලු පාසල් විවෘත කිරීමටත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය ගෙන ඇති තීරණයට එරෙහිව පොලොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ කලාප අධ්‍යාපන…