පාසල් ආරම්භ කළද ගුරුවරු රාජකාරී වලින් ඉවතට !

teacher

කොරෝනා වසංගත තත්ත්වය පාළනය කිරීමත් සමගම ලබන 21 වන දා සිට සිසුන් 200 ට අඩු පාසල් විවෘත කිරීමටත් අදියර 4ක් යටතේ සියලු පාසල් විවෘත කිරීමටත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය ගෙන ඇති තීරණයට එරෙහිව පොලොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ කලාප අධ්‍යාපන බල ප්‍රදේශ 3 හි ම විදුහල්පතිවරුන් නියෝජ්‍ය විදුහල්පතිවරුන් ගුරු විදුහල්පති වැටුප් විෂමතාවට විසදුම් ලබා දෙන තුරු සියලු රාජකාරිවලින් ඉවත්වන බව දන්වමින් කලාප අධ්‍යාපන කාර් යාල වෙත ලිඛිතව දැනුම් දීම් කිරීමට කටයුතු කර ඇත. දිඹුලාගල අධ්‍යාපන කලාපයට අයත් පාසල් 104 හිම විදුහල්පතිවරුන් සිය අත්සන් සහිතව වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගය  පිළිබදව කලාප අධ්‍යාපන කාර් යාලයට ඉකුත් (06)දා සංදේශයක් භාර…

Read More