හීලෑ අලි ඇතුන් වැඩියෙන්ම ඉන්නේ පෞද්ගලික අයිතිකරුවන් සතුව!
නවතම

හීලෑ අලි ඇතුන් වැඩියෙන්ම ඉන්නේ පෞද්ගලික අයිතිකරුවන් සතුව!

ශ්‍රී ලංකාවේ සිටින හීලෑ අලි ඇතුන් ප්‍රමාණයෙන් හරි අඩකටත් වඩා පෞද්ගලික අයිතිකරුවන් සතු බව හෙළි වී තිබේ. වනජීවී අමාත්‍යවරයා පවසන්නේ  මෙරට සිටින හීලෑ අලි ඇතුන් සංඛ්‍යාව 210 වන අතර එයින් 102ක් ජාතික සත්වෝද්‍යාන සතු වන…