අධිකරණ වෛද්‍යවරුන්ගේ ක්‍රියාකලාපය නිසා  හදිසි මරණ පරික්ෂකවරුන්ට ගැටලු! 
නවතම

අධිකරණ වෛද්‍යවරුන්ගේ ක්‍රියාකලාපය නිසා  හදිසි මරණ පරික්ෂකවරුන්ට ගැටලු! 

වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයේ ඇඟිලි ගැසීම් නිසා මරණ පරික්ෂකවරුන්ට සිය වෘත්තිමය කටයුතු නිවැරදි අන්දමින් සිදුකිරීමේදි බරපතල ගැටළු ඇතිවී තිබෙනා බව ශ්‍රී ලංකා හදිසි මරණ පරික්ෂකවරුන්ගේ සංගමයේ හිටපු සභාපති අනුරාධපුර හිටපු නාගරික හදිසි මරණ පරික්ෂක එච්.එම් කුලසේකර…