ධීවර පනත සංශෝධනයට
නවතම

ධීවර පනත සංශෝධනයට

පවත්නා ධීවර පනත සංශෝධනය කර නව ධීවර පනතක් කෙට්මුපත් කිරිමට ධීවර අමාත්‍යාංශයේ අවධානය යොමුව ඇත. ඒ් තුළ පවතින අඩුපාඩු හේතුවෙන් ජී එස් පී ප්ලස් සහනය ලබාගැනීමේදී ඇතිවන ගැටලු පිළිබඳව යුරෝපා සංගමයේ රටවල්වල නීති අංශ මගින්…