අන්තර්ජාතික මුහුදු සීමා හමුවේදි ඉන්දීය ධීවරයින් මෙරට ධීවරයින්ට පහර දීම ඇතුලු ගැටලු රැසක් සාකච්ඡාවට !
නවතම

අන්තර්ජාතික මුහුදු සීමා හමුවේදි ඉන්දීය ධීවරයින් මෙරට ධීවරයින්ට පහර දීම ඇතුලු ගැටලු රැසක් සාකච්ඡාවට !

ශ්‍රි ලංකා ධීවරයින් ඉන්දීය මුහුදු සීමාවට ඇතුල් වනවා සේම ඉන්දීය ධීවරයින්ද මෙරට මුහුදු කලාපයට ඇතුල් වීම තුල මතු වන ගැටලු දිර්ඝ කාලයක් පුරා පවතින්නකි. පහුගිය දිනවල අසන්නට ලැබුණේ ඉන්දියාවේදී මෙරට ධිවරයින් පිරිසකට පහර දී ඇති…