තිස්ස වැවේ කැනීම් කරන්නේ චීන හමුදාව නෙමේද?
නවතම

තිස්ස වැවේ කැනීම් කරන්නේ චීන හමුදාව නෙමේද?

හම්බන්තොට, තිස්සමහාරාම වැවේ හමුදා නිල ඇඳුමට සමාන ඇඳුම් ඇඳගත් විදේශිකයින් පිරිසක් කැනීම් කරන ඡායාරූප පහුගිය දිනවල අන්තර්ජාලයේ දැකිය හැකි විය. මේ කවුද? මොනවද කරන්නේ ? කියා පැන අසමින් දමා තිබු එම ඡායාරූප සම්බන්ධව මෙරට විවිධ…