1990 සුව සැරියට කණකොකා හඬයිද?
නවතම

1990 සුව සැරියට කණකොකා හඬයිද?

ශ්‍රී ලංකාවේ පූර්ව රෝහල් හදිසි ප්‍රතිකාර සේවාව විප්ලවීය මාවතකට අවතීර්ණ වුයේ 2016 වසරේදීය. ඒ  ගාස්තු රහිත 1990 සුවසැරිය ගිලන් රථ සේවාව මෙරට ආරම්භ වීමත් සමඟිනි. එහි නිර්මාතෘ වුයේ  ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා මහතාය. මෙය අපට…