ජනතාවගේ මූලික අයිතියක් ගැන ඇමති ඩලස් කථා කරයි!
නවතම

ජනතාවගේ මූලික අයිතියක් ගැන ඇමති ඩලස් කථා කරයි!

මේ රජය විදුලිය දිහා ජලය දිහා බලන්නේ මිනිස්සුන්ගේ මූලික අයිතියක් විදිහට බවත් ඒ නිසා යූඑන්පී එකට, ජේවීපී එකට, පොහොට්ටුවට, ටී.එන්.ඒ එකට ඡන්දේ දීපු නිසා වතුර දෙන්න බෑ, ලයිට් දෙන්න බෑ, කියපු වනචාරී දේශපාලනය අපි ඉතිහාසය…