සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය වෛද්‍ය ජයරුවන්ව විහිලුවකට අරන්ද?
නවතම

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය වෛද්‍ය ජයරුවන්ව විහිලුවකට අරන්ද?

කොරෝනා දෙවැනි රැල්ලත් සමඟ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ වැඩිම කථාබහට ලක් වූ චරිතය වුයේ වෛද්‍ය ජයරුවන් බණ්ඩාරය. වෛද්‍ය පර්යේෂණායතනයේ අධ්‍යක්ෂකව සිටි ඔහුට පළමු වෙඩිල්ල පත්තු වූයේ ඔක්තෝම්බර් 06 දාය. ඒ ඔහුව එම අධ්‍යක්ෂකධුරයෙන් බවත් කර එහි නියෝජ්‍ය…