දේවි  බාලිකාව වෙනුවෙන් දේවි බාලිකාව සුරැකීමේ සංවිධානය පෙරට එයි!
නවතම

දේවි බාලිකාව වෙනුවෙන් දේවි බාලිකාව සුරැකීමේ සංවිධානය පෙරට එයි!

කොළඹ දේවි බාලිකා විද්‍යාලය පිලිබඳ මේ වන විට රටේ කතාබහක් මතුව ඇත. ඒ විද්‍යාලයේ අපොස උසස්පෙල විද්‍යා හා ගණිත අතිරේක අංශයක් නුගේගොඩ, උඩහමුල්ල ශ්‍රී විජයාරාම විද්‍යාල පරිශ්‍රයේ ස්ථාපිත කිරීමට කටයුතු කිරීම පිලිබඳ කැබිනට් පත්‍රිකාවක් ඉදිරිපත්…