උසාවි තදබදයට ඩිජිටල් විසඳුම්
නවතම

උසාවි තදබදයට ඩිජිටල් විසඳුම්

දිවයින පුරා දිසා අධිකරණයන් හී ගොඩ ගැසී  ඇති නඩු පිළිබඳව තොරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා ඩිජිටල් ජාල ගත තොරතුරු පද්ධතියක් අධිකරණ සේවා කොමිෂන් සභාව විසින් ස්ථාපිත කර ඇතැයි අධිකරණ අමාත්‍යවරයා පවසයි. අධිකරණ අමාත්‍ය ජනාධිපති නීතීඥ අලි…